Προφίλ Τεχνικής Εταιρείας

Εκτύπωση
PDF

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BKM WORKS

Η εταιρεία "B.K.M. WORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ιδρύθηκε στις 11 Ιανουαρίου του 2006, αποκτώντας 2ης τάξης εργοληπτικό πτυχίο Μ.Ε.Ε.Π., από τον Μπαξεβάνη Εμμανουήλ του Κυριάκου, Μηχανολόγο - Πολιτικό Μηχανικό Msc μέλος του ICE U.K., με σκοπό την ανάληψη, ανέγερση, κατασκευή, εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και εν γένει τεχνικών έργων του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δήμων, κοινοτήτων ή φυσικών προσώπων ή οποιουδήποτε άλλου φορέα.

Η τεχνική εταιρεία δραστηριοποιείται στο Δημόσιο και Ιδιωτικό χώρο όσον αφορά την ανάληψη, εκπόνηση μελετών, τεχνικών ερευνών συναφών με τεχνικά έργα, την παροχή τεχνικών συμβουλών, υπηρεσιών, μελετών, την κατασκευή, οργάνωση και επίβλεψη για την ίδια ή για λογαριασμό τρίτων πάσης φύσεως εμπορικών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, οικοδομών και άλλων χώρων όπως πολυκατοικίες, γραφεία, εμπορικά κέντρα κ.α. Ασχολείται ακόμα με την ανοικοδόμηση, συντήρηση και ανακαίνιση ακινήτων ή κτιρίων.

Επίσης η τεχνική εταιρεία έχει συνάψει συνεργασία με το δημόσιο και άλλους δημόσιους φορείς για την ανάληψη, κατασκευή και εκτέλεση κτιρίων τα οποία κατασκευάζει με χρηματοδότηση του συμπρακτούντα φορέα. Συμμετέχει σε κοινοπραξίες και συνεργασίες με άλλες τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, με την υπογραφή και εκτέλεση συμβάσεων.

Σήμερα η εταιρεία έχει αποκτήσει 4ης τάξης εργοληπτικό πτυχίο Μ.Ε.Ε.Π., αναβαθμίζοντας την εργοληπτική της ικανότητα στην ανάληψη Δημόσιων έργων προυλογογισμού έως 15.000.000 €. Επίσης, προέβει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την αγορά ακινήτου 14.700μ² στην παραλιακή ζώνη του Ηρακλείου Κρήτης.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Δημόσια Έργα

Ολοκληρωμένες Οικοδομές

Ιδιωτικά Έργα

Ανακατασκευές

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: 210-36.27.862       Φαξ: 210-36.27.822