Ισολογισμός 2015

Εκτύπωση
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
31ης Δεκεμβρίου 2015  -  10η  Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :   6735501000
       
  2015   2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ενσώματα πάγια      
Ακίνητα 2,956,672.84   2,956,672.84
Μηχανολογικός εξοπλισμός 292,575.00   186,076.87
Λοιπός εξοπλισμός 179,638.05   148,853.89
Σύνολο 3,428,885.89   3,291,603.60
Άυλα πάγια στοιχεία      
Λοιπά άυλα 907.01   1,397.30
Σύνολο 3,429,792.90   3,293,000.90
Δάνεια και απαιτήσεις 5,155.00   5,155.00
Σύνολο 5,155.00   5,155.00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 3,434,947.90   3,298,155.90
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές      
Εμπορικές απαιτήσεις     129,556.64
Λοιπές απαιτήσεις 90,949.96   39,770.56
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 511,928.91   248,576.26
Σύνολο 602,878.87   417,903.46
Σύνολο κυκλοφορούντων 602,878.87   417,903.46
Σύνολο ενεργητικού 4,037,826.77   3,716,059.36
       
Καθαρή θέση      
Καταβλημένα κεφάλαια      
Κεφάλαιο 2,337,720.00   2,337,720.00
Σύνολο 2,337,720.00   2,337,720.00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο      
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 44,645.46   36,912.70
Αποτελέσματα εις νέο 446,488.48   344,415.99
Σύνολο 491,133.95   381,328.69
Σύνολο καθαρής θέσης 2,828,853.95   2,719,048.69
Υποχρεώσεις      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Αναβαλλόμενοι φόροι Δάνεια 325,620.47   325,620.47
Σύνολο      
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Εμπορικές υποχρεώσεις 641,680.05   322,926.39
Λοιποί φόροι και τέλη 104,193.08   4,134.85
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 31,984.16   8,091.72
Λοιπές υποχρεώσεις 105,495.06   336,237.24
Σύνολο 883,352.35   671,390.20
       
Σύνολο υποχρεώσεων 1,208,972.82   997,010.67
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 4,037,826.77   3,716,059.36
 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις)   Ποσά σε Ευρώ
 Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2015  -  10η  Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :   6525001000
       
  2015   2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 3,325,981.53   3,151,980.41
Κόστος πωλήσεων 2,769,695.69   2,356,606.10
Μικτό αποτέλεσμα 556,285.84   795,374.31
Λοιπά συνήθη έσοδα 2,450.00   0.00
       
Έξοδα διοίκησης 404,080.55   608,372.86
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 154,655.29   187,001.45
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 154,655.29   187,001.45
       
Σημειώσεις      
       
       
       
  Αθήνα, 31/05/2016    
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
     
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ
AΔΤ Χ 661955
ΑΔΤ Τ 164217
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΝΑ
 
ΑΔΤ ΑΚ483531
 
   

 

 

 

Δημόσια Έργα

Ολοκληρωμένες Οικοδομές

Ιδιωτικά Έργα

Ανακατασκευές

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: 210-36.27.862       Φαξ: 210-36.27.822
e-genius.gr ...intelligent web software